ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ วาระ พ.ศ. 2565 - 2569