คณะกรรมการสภาการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับอุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 ในโอกาสได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์       เมื่อวันที่ 18 เมษายน รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 3/2565 เพื่อดำเนินกิจการของสภาการพยาบาล มีวาระการประชุม อาทิ การประชุมให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมาธิการศึกษาภาระงานและประสิทธิภาพวิชาชีพพยาบาล ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา แนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2565-2569 การพิจารณารับรองผลการสอบและประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง ชั้น 3 สภาการพยาบาล และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
      ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ และคณะกรรมการสภาการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 ในโอกาสได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2563 สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา