นายกสภาการพยาบาลและผู้แทนสภาการพยาบาลร่วมประชุมให้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล      เมื่อวันที่ 19 เมษายน สภาการพยาบาล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล และคณะ ประกอบด้วย ดร.ราศรี ลีนะกุล เลขาธิการสภาการพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ จิตรมนตรี และนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล เป็นตัวแทนสภาการพยาบาลเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการผลิต การพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล และการใช้กำลังคนทักษะผสมและประเด็นคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงปัญหาหรืออุปสรรคตลอดจนประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะอนุกรรมาธิการศึกษาภาระงานและประสิทธิภาพวิชาชีพพยาบาล ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ สภาการพยาบาล