ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข เข้าพบนายกสภาการพยาบาล เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ปฏิบัติงานคลินิกโรคไม่ติดต่อ      เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข และคณะ เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และคณะ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ปฏิบัติงานคลินิกโรคไม่ติดต่อ จากการตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะพยาบาลซึ่งเป็นกำลังสำคัญยิ่งในระบบสุขภาพ ให้เป็นผู้จัดการรายกรณี (Case Manager : CM) ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีศักดิ์และศรีที่จะให้อยู่ในระบบได้อย่างดี เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล

ในการนี้ นายกสภาการพยาบาล และคณะ ได้ให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการรายกรณี (Case Manager : CM) ดังนี้

1. ผลักดันให้มีการบรรจุ เรื่องการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการรายกรณี (Case Manager : CM) ไว้ในแผนการพัฒนากำลังคนสาธารณสุขของแต่ละเขตสุขภาพและมีการวางกรอบหรือแผนพัฒนาพยาบาลไว้ใน Service Plan ของเขตสุขภาพ

2. หลักสูตรการเรียนการสอน ในปี 2563 ได้มีการพัฒนาเป็นหลักสูตรการจัดการโรคเรื้อรัง ครอบคลุมทั้ง 6 โรค รูปแบบการเรียนการสอนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ โดยส่งมาให้สภาการพยาบาลให้ข้อคิดเห็นได้

3. การดำเนินการวางระบบ กำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนของพยาบาลผู้จัดการรายกรณี (Case Manager : CM) รวมถึงการมีความก้าวหน้าในงาน

4. สภาการพยาบาลพร้อมให้การสนับสนุนและจัดแหล่งฝึกอบรม