คณาจารย์และนักศึกษาจาก School of Nursing, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาดูงานสภาการพยาบาล         เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565  สภาการพยาบาลได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก School of Nursing, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามการจัดโปรแกรมการศึกษาดูงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาจากสถาบันดังกล่าวได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพและบทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลในประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 22 คน ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง  

         ในการนี้ ผศ.ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ ที่ปรึกษาสภาการพยาบาลด้านวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ โดยผู้เข้าศึกษาดูงานให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวิชาชีพกันอย่างกว้างขวาง