อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 ในนามสภาการพยาบาล ร่วมกับ 8 ภาคีเครือข่าย ลงนามแสดงจุดยืนปลดล็อกใช้ “กัญชา” อย่างเข้าใจ         เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 เป็นผู้กระทำการแทนนายกสภาการพยาบาล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการ “ส่งเสริมการใช้กัญชา กัญชง ดูแลสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจและไม่ใช้ในทางที่เหมาะสม” ระหว่าง 8 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม สภาการแพทย์แผนไทย พร้อมอีก 3 หน่วยงานที่ร่วมลงนามเป็นพยาน คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมี นายอนุทิน ชาญวีระกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

         โดยนายอนุทิน ชาญวีระกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวถึงการลงนามในครั้งนี้ เป็นการแสดงจุดยืนของกระทรวงสาธารณสุขว่า การปลดล็อกกัญชา กัญชง มีเป้าหมาย 3 เรื่อง คือ 1. เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ Health & Medical  2. ให้เกิดเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั้งในกลุ่มเครื่องสำอาง สมุนไพร และอาหาร รวมถึงส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรม Beauty/ Product & Innovation และ 3. เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพของตนเอง และกล่าวขอบคุณภาคีเครือข่ายที่มาร่วมลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ ที่จะร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชากัญชงในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย ตระหนักถึงประโยชน์และโทษจากการใช้กัญชากัญชง สนับสนุนให้เป็นพืชที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งไม่สนับสนุนการนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม โดยขอให้ประชาชนใช้ให้ถูก ใช้ให้เป็น ใช้กัญชากัญชงอย่างเข้าใจ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน