นายกสมาคมพยาบาลประเทศสิงคโปร์เข้าพบนายกสภาการพยาบาล ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายวิชาชีพการพยาบาล         เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ ที่ปรึกษาประจำสภาการพยาบาลด้านวิเทศสัมพันธ์ และนางสุพิศ จันทะพิงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล ให้การต้อนรับ Professor Dr. Lim Swee Hia นายกสมาคมพยาบาลประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเข้าพบนายกสภาการพยาบาลในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรวิชาชีพ อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวนโยบายการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ สร้างเครือข่ายวิชาชีพการพยาบาล พร้อมประสานความร่วมมือทั้งด้านวิชาการและด้านการวิจัยต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง สภาการพยาบาล