ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปี 2565 เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 1         สภาการพยาบาล โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายของสภาการพยาบาล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ปี 2565 เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความความรู้ความเข้าใจในการใช้กฎหมายและจริยธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล สร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลอย่างมืออาชีพ เพื่อผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพการพยาบาล และร่วมเสนอแนะแนวทางในการนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติทั้งในเชิงป้องกันและการแก้ไขขณะเผชิญปัญหาได้ต่อไป ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสีมาธานี บอลรูม-เอ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา 

 

***ค่าลงทะเบียน 600 บาท/คน 

***CNEU 7.5 หน่วยคะแนน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

     - โครงการประชุมวิชาการ

     - กำหนดการประชุมวิชาการ 

     - ใบสมัคร

 

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

โดยสามารถสมัครผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1) ส่งใบสมัครมายังสภาการพยาบาลผ่าน line ID : @985rkxrj หรือ โทรสารหมายเลข 02-951-0149 หรือ

2) สมัครผ่านทาง https://forms.gle/PmMkC95n6JGRpiTW6 

 

การชำระเงินค่าลงทะเบียน (กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565)  

- โดยกรอกรายละเอียดการชำระเงินผ่านทาง Web Application บริการสมาชิกของสภาการพยาบาล https://services.tnmc.or.th/  ยื่นคำขอใช้บริการโดยเลือก A1 ประชุมวิชาการ

- กรุณาจัดพิมพ์ใบชำระเงิน เพื่อการชำระค่าลงทะเบียน

หนังสือเชิญประชุม กำหนดการประชุมออนไลน์ ครั้งที่ 2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

- นางสาวยอดขวัญ เรืองรัตน์  โทรศัพท์  02-596-7571

- นางสาวศิรินาถ คำเอี่ยม  โทรศัพท์ 02-596-7536   064-157-1865

  หรือ line ID : @985rkxrj