ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อรับทุนการศึกษาสภาการพยาบาล         ตามประกาศสภาการพยาบาล ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสภาการพยาบาล เพื่อสรรหานักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล ผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา  ได้แก่  นักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ปีการศึกษา 2565  จำนวน 10 ทุน นั้น

         สภาการพยาบาลจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการพิจารณารับทุนการศึกษาสภาการพยาบาล ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศมาสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 ในเวลา 13.00 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ ชั้น 3 อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 2596 7581 หากพ้นกำหนดเวลานี้แล้วจะถือว่าท่านสละสิทธิ์  

ดาวน์โหลด : ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อรับทุนการศึกษาสภาการพยาบาล