ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 

 

ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

- ผู้ที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ทางองค์กรรับรองฯ จะแจ้งรายละเอียดการสอบซ่อม ให้ทางอีเมลเป็นรายบุคคล 
- หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่.... ดร.พรรณทิพา แก้วมาตย์ โทร 097 235 6986 หรือ 02 596 7582