ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)" รุ่นที่ 9ข่าวฝากประชาสัมพันธ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ด้วยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  จะจัดอบรมหลักสูตร"วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)" รุ่นที่ 9 (Advanced Master of ManagementProgram, AMM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเงิน ตลาดทุน นโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารองค์การสมัยใหม่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์ โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะมาถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัย และสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงอย่างเหมาะสม การจัดการศึกษาอบรมกำหนดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 - 3 พฤษภาคม 2566 เฉพาะวันพุธเวลา 13.30 - 18.00 น. รวม 126 ชั่วโมง ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ - คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

** รายละเอียดโครงการอบรมหลักสูตร"วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)"
    ค่าธรรมเนียมการอบรมท่านละ 98,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
- สมัครเข้าร่วม : https://forms.gle/JXTczG8qvAFz9nmu5
- รายละเอียดของโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
- ใบสมัคร วบส. NIDA 9
- หนังสือรับรองผู้สมัคร วบส.9 (แบบฟอร์ม 1.1 และ 1.2)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : 0-2727-3911 มือถือ 086-971-9292 และ 065-580-6651