สภาการพยาบาลขอเชิญชวนให้สมาชิกสภาการพยาบาลทุกท่าน ร่วมให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนกลยุทธ์สภาการพยาบาล ปี พ.ศ. 2566-2569สภาการพยาบาลขอเชิญชวนให้สมาชิกสภาการพยาบาลทุกท่าน ร่วมให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนกลยุทธ์สภาการพยาบาล ปี พ.ศ. 2566-2569 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565

https://forms.gle/n9xVymmwdyuzmTir9