การส่งผลตรวจ ATK สำหรับผู้สมัครสอบฯ ครั้งที่ 3/2565 วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565ผู้เข้าสอบทุกคนต้องส่งผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง (Self Antigen Test Kit) ที่ได้รับการตรวจไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนวันสอบ  โดยถ่ายรูปผลตรวจพร้อมบัตรประชาชนของตนเอง และยืนยันข้อมูลตามแบบ Google forms ที่สภาการพยาบาลกำหนด 
***หากไม่ส่งผลตรวจ  ATK ตามกำหนดจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ

***ยืนยันส่งผลตรวจ ATK ภายในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. 

รายละเอียดเพิ่มเติมและตอบ Google forms ได้ที่… www.tnmc.or.th/news/761