สภาการพยาบาลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2สภาการพยาบาลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เรื่อง “Ethical Leadership Camp for Nursing Students” รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต ผู้อำนวยการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เรื่อง “Ethical Leadership Camp for Nursing Students” รุ่นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษาพยาบาล 50 แห่ง จำนวน 100 คน มีความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมและภาวะผู้นำทางจริยธรรม ตระหนักในความสำคัญของภาวะผู้นำทางจริยธรรม มีทักษะผู้นำทางจริยธรรม และนำความรู้ด้านภาวะผู้นำทางจริยธรรมไปใช้ในการพัฒนาโครงการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลของตนเอง ณ ห้องประชุมสิริประภา โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี 

ภาพบรรยากาศการอบรมเพิ่มเติมที่...https://drive.google.com/.../1OivXNb4...