หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 

เกณฑ์การจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

Download >>> เรื่อง เกณฑ์การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง และการบริหารจัดการหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๗

                 >>> เรื่อง เกณฑ์การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง และการบริหารจัดการหลักสูตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

                  >>> ตัวอย่าง การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

 

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ พ.ศ.2563 ที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง มีดังนี้

ลำดับ

ชื่อหลักสูตรต้นแบบ

1

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง)

2

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

3

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

4

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล

5

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

6

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลศัลยกรรมและการบาดเจ็บ

7

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

8

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม

9

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

10

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

11

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการผดุงครรภ์

12

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา

13

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

14

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท

15

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

16

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด

17

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

18

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน


หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ หลังปริญญาโท

ลำดับ

ชื่อหลักสูตรต้นแบบ

วันที่อนุมัติ

ครบ 5 ปี

1

หลักสูตรฝึกอบรมต้นแบบ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) (หลักสูตร 2 เดือนหลังพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

10 พฤศจิกายน 2559

9 พฤศจิกายน 2564

 

หลักสูตรการพยาบาลระยะสั้นต้นแบบ

ลำดับ

ชื่อหลักสูตรระยะสั้น

วันที่อนุมัติ

ครบ 5 ปี

1

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)

8 กุมภาพันธ์ 2561

7 กุมภาพันธ์ 2566

2 หลักสูตรระยะสั้นต้นแบบ การพยาบาลจักษุเบื้องต้น (หลักสูตร 3 วัน) 18 กุมภาพันธ์ 2562 17
กุมภาพันธ์ 2567
3 หลักสูตรต้นแบบ การพยาบาลจักษุชุมชน (หลักสูตร 15 วัน) 18 กุมภาพันธ์ 2562 17
กุมภาพันธ์ 2567
4 หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคกระจกตาและผิวดวงตา (หลักสูตร 1 เดือน) 15 พฤศจิกายน 2562 14 พฤศจิกายน 2567
5 หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคจอตา (หลักสูตร 1 เดือน) 15 พฤศจิกายน 2562 14 พฤศจิกายน 2567
6 หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคต้อหิน (หลักสูตร 1 เดือน) 15 พฤศจิกายน 2562 14 พฤศจิกายน 2567
7 หลักสูตรการพยาบาลผู้ที่มีภาวะสายตาผิดปกติ (หลักสูตร 2 เดือน) 15 พฤศจิกายน 2562 14 พฤศจิกายน 2567