หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเกณฑ์การจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

Download >>> เรื่อง เกณฑ์การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง และการบริหารจัดการหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๗  

                 >>> เรื่อง เกณฑ์การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง และการบริหารจัดการหลักสูตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗   

UPDATE    >>> เรื่อง หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต  (๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

                 >>> ตัวอย่าง การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง


หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ พ.ศ.2563 ที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง มีดังนี้

ลำดับ

ชื่อหลักสูตรต้นแบบ

1

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) อนุมัติ 24 กุมภาพันธ์ 2557

2

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อนุมัติ 12 กันยายน 2557

3

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) อนุมัติ 10 กรกฎาคม 2558

4

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล อนุมัติ 10 กรกฎาคม 2558

5

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง อนุมัติ 14 สิงหาคม 2558

6

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลศัลยกรรมและการบาดเจ็บ อนุมัติ 14 สิงหาคม 2558

7

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว อนุมัติ 12 กุมภาพันธ์ 2559

8

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม อนุมัติ 10 มิถุนายน 2559

9

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) อนุมัติ 11 เมษายน 2560

10

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ อนุมัติ 11 เมษายน 2560

11

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการผดุงครรภ์ อนุมัติ 12 มกราคม 2561

12

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา อนุมัติ 12 มกราคม 2561

13

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง อนุมัติ 12 มกราคม 2561

14

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท อนุมัติ 8 กุมภาพันธ์ 2561

15

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด อนุมัติ 8 กุมภาพันธ์ 2561

16

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา  อนุมัติ 18 กุมภาพันธ์ 2562

17

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด อนุมัติ 17 กุมภาพันธ์ 2563

18

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ อนุมัติ 17 กุมภาพันธ์ 2563

19

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน อนุมัติ 17 กุมภาพันธ์ 2563

20

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการโรคเรื้อรัง อนุมัติ 18 ตุลาคม 2563

21

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อนุมัติ 21 มิถุนายน 2564


หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ หลังปริญญาโท

ลำดับ

ชื่อหลักสูตรต้นแบบ

วันที่อนุมัติ

ครบ 5 ปี

1

หลักสูตรฝึกอบรมต้นแบบ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) (หลักสูตร 2 เดือนหลังพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

10 พฤศจิกายน 2559

9 พฤศจิกายน 2564

 

หลักสูตรการพยาบาลระยะสั้นต้นแบบ

ลำดับ

ชื่อหลักสูตรระยะสั้น

วันที่อนุมัติ

ครบ 5 ปี

1

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)

8 กุมภาพันธ์ 2561

7 กุมภาพันธ์ 2566

2

หลักสูตรระยะสั้นต้นแบบ การพยาบาลจักษุเบื้องต้น (หลักสูตร 3 วัน)

18 กุมภาพันธ์ 2562

17
กุมภาพันธ์ 2567

3

หลักสูตรต้นแบบ การพยาบาลจักษุชุมชน (หลักสูตร 15 วัน)

18 กุมภาพันธ์ 2562

17
กุมภาพันธ์ 2567

4

หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคกระจกตาและผิวดวงตา (หลักสูตร 1 เดือน)

15 พฤศจิกายน 2562

14 พฤศจิกายน 2567

5

หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคจอตา (หลักสูตร 1 เดือน)

15 พฤศจิกายน 2562

14 พฤศจิกายน 2567

6

หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคต้อหิน (หลักสูตร 1 เดือน)

15 พฤศจิกายน 2562

14 พฤศจิกายน 2567

7

หลักสูตรการพยาบาลผู้ที่มีภาวะสายตาผิดปกติ (หลักสูตร 2 เดือน)

15 พฤศจิกายน 2562

14 พฤศจิกายน 2567