การส่งโครงการเพื่อขอรับรอง CNEU(กรุณาส่งโครงการ ล่วงหน้า  อย่างน้อย 45 วันทำการ)  

ขั้นตอนการยื่นขอรับรอง CNEU 

1. เข้า http://www.tnmc.or.th คลิก เว็บแอปพลิเคชั่นบริการสมาชิก 

2. Login to your account ด้วย E-mail และ Password ของ หน่วยงานของท่าน

3. คลิก "ยื่นคำขอ" เลือก การขอรับรองโครงการ/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

4. ข้อมูลกิจกรรม ระบุ ระยะเวลาดำเนินการชื่อหลักสูตรสถานที่จัดชนิดโครงการประเภทหน่วยคะแนนวันที่เริ่ม-วันที่สิ้นสุด และผู้ประสานงานโครงการ

5. หนังสือนำส่ง โดยระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานให้ชัดเจน หรือ ศ.น.พย. 3
(*พร้อมกำหนดการฝึกอบรม ระบุว่าเป็นการบรรยาย หรือการปฏิบัติการ)

6. โหลดใบแจ้งค่าธรรมเนียม RQ01 เพื่อชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทย หรือชำระเป็นเงินสด ที่สภาการพยาบาล ชั้น 5 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 

7. แนบเอกสารโครงการ ,กำหนดการ, ประวัติวิทยากร(๑) และตัวอย่างใบประกาศฯ(๒) พร้อมบันทึกข้อมูลใส่ CD
(๑) คุณวุฒิของวิทยากรในการฝึกอบรม_สรุปเฉพาะวุฒิการศึกษา (ล่าสุด), สถานที่ทำงาน, ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ (ที่เกี่ยวข้อง) และผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี (คนละไม่เกิน 1 หน้า A4) โดยระบุวิทยากรที่เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ต้องการให้พิจารณาหน่วยคะแนน และระบุเลขที่สมาชิกและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ด้วย
(๒) ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร ให้มีชื่อโครงการอบรม, หน่วยงานผู้จัด, ชื่อผู้รับการอบรม, วันที่จัด, เลขรหัสกิจกรรม, และหน่วยคะแนนที่ได้รับ เพื่อแจกให้ผู้รับการอบรมทุกคน

8. ส่งเอกสารทั้งหมด ถึง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สำนักงานสภาการ พยาบาล ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

9. ผลการพิจารณารับรองหน่วยคะแนน จะส่งไปยัง e-mail ของหน่วยงาน ที่ได้ลงทะเบียนไว้


*สาระสำคัญ ตามประกาศสภาการพยาบาล เรื่องการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ การรับรองโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการกำหนดหน่วยคะแนน พ.ศ.2562
ข้อ 12.3 การขอรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง "จัดได้ไม่เกิน 4 รุ่นในการขอการรับรองแต่ละครั้ง" ทั้งนี้ โครงการหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ที่ได้รับการรับรองจากศูนย์แล้วให้ดำเนินกิจกรรมภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ศูนย์ให้การรับรอง
ข้อ 13.2 มีวิทยากรหลัก ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้และสมรรถนะเหมาะสมกับสาระในโครงการหรือกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนชั่วโมงที่จัดโครงการหรือกิจกรรม

Download >>> ประกาศ เรื่อง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์


แนวการปฏิบัติในการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา
1. โครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา และการบรรยายที่จะจัด ต้องได้รับการรับรองจาก ศ.น.พย. ก่อนดำเนินการ โดยหน่วยงานจะต้องยื่นคำขอรับรองโครงการพร้อมหลักฐานก่อนดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 45 วัน เพื่อ ศ.น.พย. พิจารณากำหนดรหัสโครงการ กำหนดจำนวนหน่วยคะแนนที่จะได้รับของโครงการและแจ้งให้หน่วยงานรับทราบ
2. ขอให้แจกใบประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองการเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา แก่ผู้เข้ารับการอบรม ทุกคนและทุกครั้งในวันสุดท้ายของการจัดอบรม เพื่อให้ผู้รับการอบรมเก็บไว้เป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาตฯ กรณีเกิดความคลาดเคลื่อนในการส่งข้อมูลมาให้บันทึก
3. การชำระเงินค่ารับรองโครงการ ให้แนบหลักฐานการชำระเงินมาพร้อมกับเอกสารทีส่งมาขอรับการพิจารณาหน่วยคะแนน 
4. กรณีเปลี่ยนแปลงวันที่จัด โครงการ/กำหนดการ/วิทยากร หรือโครงการที่ยกเลิก_จัดไม่ได้ ให้ดำเนินการแจ้งมาที่ ศ.น.พย. ก่อนมีการจัดโครงการ ล่วงหน้า 15 วันทำการ        
5. ให้แจ้งรายละเอียด ผู้ประสานงานของโครงการ และเบอร์โทรศัพท์ ให้ชัดเจน


Download  >>> Update 6/8/2563
                   >>> ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประชุมทางไกลและการพิจารณาหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
                   >>>
หลักเกณฑ์พิจารณา การจัดประชุมทางไกลและการพิจารณาหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง


Download  >>> วิธีการยื่นคำขอ รับรอง CNEU ผ่านเว็บแอปพลิเคชั่นบริการสมาชิก
                  >>> ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรับรองสถาบันและการรับรองหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ.2553
                  >>> แบบฟอร์ม (ประวัติวิทยากร)
                  >>> วิธีการบันทึกหน่วยคะแนนผู้เข้าร่วมอบรม
                  >>> ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง (1)
                  >>> ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง (2)

 


ติตต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
โทรศัพท์ 0 2596 7562-66 โทรสาร 0 2580 1996 
E-mail : [email protected]