คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย - แปซิฟิก เข้าศึกษาดูงาน      คณะอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจำนวน 123 คน และคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย - แปซิฟิก จำนวน 41 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสภาการพยาบาล ตามการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความสำคัญของสภาการพยาบาล ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.สายสมร เฉลยกิตติ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ“บทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาล” เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566