โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภาการพยาบาล     โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาพยาบาลจาก Tzu Chi University สาธารณรัฐประชาชนจีน  Deakin University เครือรัฐออสเตรเลีย และ VIA University College ประเทศเดนมาร์ก จำนวนทั้งสิ้น 37 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภาการพยาบาล ตามการจัดโครงการแลกเปลี่ยนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพและบทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 และ อาจารย์อุไรพร จันทะอุ่มเม้า เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง