คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล         เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี นำโดย ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสภาการพยาบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.สายสมร เฉลยกิตติ เป็นวิทยากรบรรยาย