สภาการพยาบาลขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการผ่าน Tele-conference แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 3        สภาการพยาบาลขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุครรภ์เข้าร่วมการประชุมวิชาการผ่านการสื่อสารทางไกล หรือ Tele - conference แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 3 เรื่อง “อนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการพยาบาล : การยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และข้อกฎหมายในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ” วันที่  24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมและเครือข่ายออนไลน์ สภาการพยาบาล

- ค่าลงทะเบียน 300 บาท
- ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยคะแนน
- เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2566 หรือเมื่อผู้สมัครครบตามจำนวน 1,000 คน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

- หนังสือเชิญประชุม

- โครงการประชุมวิชาการผ่านการสื่อสารทางไกล หรือ Tele - conference แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล
กำหนดการประชุม

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน QR Code หรือ https://services2.tnmc.or.th/landing

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
- นางสาวยอดขวัญ เรืองรัตน์ โทรศัพท์ 02-596-7571 หรือ line ID : @433apxax