สภาการพยาบาลสัญจรพบปะสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลจังหวัดลำพูน        คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล นำโดย ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 พร้อมด้วย พว.ประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล กรรมการสภาการพยาบาล พว.ดร.ยุวดี เกตุสัมพันธ์ กรรมการสภาการพยาบาล ร่วมพบปะผู้แทนสภาการพยาบาลและสมาชิกสภาการพยาบาล จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 ตามโครงการ “ประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรเพื่อการสร้างเสริมศักยภาพการพัฒนาคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประชุมเยี่ยมเสริมพลังสนับสนุนการพัฒนางานบริการการพยาบาล และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพฯ ในสังกัด อปท.” โดยให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการ “สภาการพยาบาลสัญจรเพื่อการสร้างเสริมศักยภาพการพัฒนาคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2566” ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลำพูน จ.ลำพูน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของสภาการพยาบาล บทบาทภารกิจของสภาการพยาบาล สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการพัฒนาวิชาชีพ ส่งเสริมการผดุงเกียรติและความสามัคคีของผู้ประกอบวิชาชีพฯ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์จากพื้นที่ปฏิบัติงานมาวางแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 140 คน

        ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังสนับสนุนการพัฒนางานบริการการพยาบาลในพื้นที่ ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพฯ ร่วมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน พร้อมทั้งให้กำลังใจในการทำงาน ณ โรงพยาบาลลำพูน โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแพ่ง จังหวัดลำพูน