สภาการพยาบาลประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน ก.พ. เรื่องการปรับปรุงตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นของหัวหน้าพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวชาญ      เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วย นางศิริมา ลีละวงศ์ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่สอง ดร.ราศรี ลีนะกุล เลขาธิการสภาการพยาบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล นางลิลลี่ ศิริพร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล และนาวาเอกหญิง ดร.ธนพร แย้มสุดา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล ประชุมหารือร่วมกับ นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) นางสาวแก้วตา ศรีสังข์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน นายพิชาวุธ เพ็งทอง นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ และคณะ ในเรื่องการพิจารณาความเห็นชอบในการขอการปรับปรุงตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นของหัวหน้าพยาบาล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีพิเศษ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็นเกณฑ์ 3 ข้อ คือ 1) โรงพยาบาลที่ให้บริการตติยภูมิ ขนาด 300 เตียงขึ้นไป 2) อัตราการครองเตียงร้อยละ 80 3) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ซึ่งส่งผลต่อการปรับปรุงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยผลการหารือเป็นไปในทิศทางที่ดี ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร สภาการพยาบาล