นายกสภาการพยาบาลร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ      เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ได้รับรางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class :TQC)” จำนวน 2 สถาบัน ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย