ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ     ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2566 - พฤษภาคม 2567 ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2566

** ดาวน์โหลดเอกสาร
- หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
- รายละเอียดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ
- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์นวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา โทร. 081 - 483 - 6220