โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2565     



โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2565                                                                                                                                                                      

# หัวข้อ รายละเอียด
1 โครงการ ประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 รายละเอียด
2 กำหนดการประชุมวิชาการผ่านการสื่อสารทางไกล (Tele- conference) รายละเอียด
3 เอกสารประกอบการประชุม รายละเอียด
4 เอกสารประกอบการบรรยาย อาจารย์ประภัสสร รายละเอียด
5 เอกสารประกอบการบรรยาย อาจารย์ ภัทรพร รายละเอียด
6 เอกสารการบรรยาย ศ. เกียรติคุณ ดร สมจิต หนุ เจริญกุล รายละเอียด

                                                                             

​​    งานเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด

  • ระเบียบสภาการพยาบาลว่าด้วยการแต่งตั้งผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด พ.ศ. 2565 (Download)
  • รายชื่อผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด