มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมวิสามัญ ประจำปี 2566       เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ จัดการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2566 โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ฯพณฯ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง เลขาธิการมูลนิธิฯ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล และคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแพลตตินั่ม โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร