#Tag สปสช.จะคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการบริการสาธารณสุข สมัยวาระ 2563-2567