นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงความเป็นมา ความสำคัญของคลินิกการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น) ขั้นตอนการเข้าร่วมเป็น หน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอบเขตการให้บริการ การจ่ายชดเชยบริการ และแผนการขยายผลในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก นท.หญิงจุไรพร นรินทร์สรศักดิ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร และนางบำรุง ชะลอเดช สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นจาก พันจ่าเอกปาริชาด ชาญศรี (ปาริชาดคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์) นางสาวสุภณิชา สว่างจิตร (พลอยคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์) และนางศิราณี เจียมสกุล (ศิราณีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์) โดยมีผู้ประกอบการคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 50 คน ณ ห้องราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล