11 สภาวิชาชีพ ร่วมจัดเสวนา แก้ไขร่าง พ.ร.บ.อุดมศึกษา ชี้ส่งผลกระทบต่อประชาชน 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ร่วมเสวนา เรื่อง ร่าง พ.ร.บ. การอุดมศึกษา ผลกระทบต่อวิชาชีพและประชาชน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว จัดขึ้นโดยสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ทั้ง 11 สภา ประกอบด้วย แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาทนายความ สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด และสภาวิชาชีพบัญชี โดยทั้ง 11 สภา มีความกังวลกับ ร่าง พ.ร.บ.อุดมศึกษา พ.ศ.... ที่ห้ามมิให้สภาวิชาชีพ รับรองหลักสูตรและอนุมัติใบปริญญา และกำหนดให้จัดสอบใบประกอบวิชาชีพเพียงอย่างเดียว โดยที่ผ่านมา สมาพันธ์วิชาชีพได้เข้ายื่นหนังสือเพื่อเสนอข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่ ก่อให้เกิดผล กระทบต่อวิชาชีพ ระบบการศึกษา รวมทั้งคุณภาพมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาก่อนหน้านี้ แต่ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ก็ยังไม่มีการปรับแก้ไขใด ๆ 

 ด้วยสมาพันธ์สภาวิชาชีพในฐานะที่เป็นองค์กรทางวิชาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาของชาติโดยเฉพาะบัณฑิตที่จบการศึกษาที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพต่าง ๆ และอยู่ภายใต้การกำกับเรื่องมาตรฐานต่องานที่ปฏิบัติ หากขาดการควบคุมมาตรฐานและการกำหนดสมรรถนะของผู้ที่จะจบการศึกษา และออกมาประกอบวิชาชีพในสังคมโดยไม่มีคุณภาพเพียงพอ จะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงอย่างแน่นอน  จากการเสวนาดังกล่าว ทางสมาพันธ์ทั้ง 11 สภา จะจัดประชุมและนำข้อสรุปที่ได้ เพื่อยื่นเสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขร่าง พ.ร.บ. การอุดมศึกษาต่อไป