สภาการพยาบาล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน DSPM & DAIM ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต           สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน DSPM & DAIM ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สภาการพยาบาล ร่วมกับกรมอนามัยและมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน DSPM & DAIM ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ สภาการพยาบาล ตามโครงการ “พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอน DSPM & DAIM ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 2 เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย พญ.ศิริพร กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และนายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ร่วมในพิธีเปิด โดยมีอาจารย์พยาบาลสาขาการพยาบาลเด็ก สาขาการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด (เน้นแผนกหลังคลอด) และสาขาการพยาบาลชุมชน ที่รับผิดชอบสอนพัฒนาการเด็ก และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนพัฒนาการเด็ก ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากสถาบันผลิตพยาบาล ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน