สภาการพยาบาลจัดอบรบเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ                       เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ประธานกรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล และประธานกรรมการโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรบเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ และบรรยายในหัวข้อ “สมรรถนะที่จำเป็นของผู้นำ (Essential Leadership Competencies)” และ “เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติงานของท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำองค์กร หน่วยงาน ท่านได้แก้ไขปัญหาอย่างไร (Story Telling)” ณ ห้องประชุมพลเอกนายแพทย์สิงหา - พลตรีหญิงคุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ชั้น 6 สภาการพยาบาล

                   สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล โดยได้คัดเลือกผู้สมัครจำนวน 31 คน จากหน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาลต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพให้มีภาวะผู้นำด้านวิชาการทางการพยาบาลในระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล และสามารถสร้างผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพยาบาลได้ต่อไป