สภาการพยาบาลเยี่ยมเสริมพลังสนับสนุนการพัฒนางานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์จังหวัดจันทบุรี       คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล นำโดย ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง จัดกิจกรรม “เยี่ยมเสริมพลังสนับสนุนการพัฒนางานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (รพช./รพ.สต.) เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปี 2566” ให้กับผู้แทนสภาการพยาบาลและสมาชิกสภาการพยาบาล จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2566 ตามโครงการเยี่ยมเสริมพลังสนับสนุนการพัฒนางานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายมาตรฐาน ข้อบังคับฯ ประกาศฯ ของสภาการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สร้างความตระหนักในการรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในแต่ละพื้นที่ในการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์จากพื้นที่ปฏิบัติงานมาวางแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า โรงพยาบาลมะขาม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 145 คน