สภาการพยาบาลเยี่ยมเสริมพลังสนับสนุนการพัฒนางานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์จังหวัดนครราชสีมา        คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล นำโดย ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง จัดกิจกรรม “เยี่ยมเสริมพลังสนับสนุนการพัฒนางานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (รพช./รพ.สต.) เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี 2566” ให้กับผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดและสมาชิกสภาการพยาบาล จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2566 ตามโครงการเยี่ยมเสริมพลังสนับสนุนการพัฒนางานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายมาตรฐาน ข้อบังคับฯ ประกาศฯ ของสภาการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สร้างความตระหนักในการรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในแต่ละพื้นที่ในการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์จากพื้นที่ปฏิบัติงานมาวางแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระพุทธ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 286 คน