สภาการพยาบาลจัดอบรบเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ        เมื่อวันที่ 4 - 8 กันยายน 2566 สภาการพยาบาลได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ ครั้งที่ 3 โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพให้มีภาวะผู้นำด้านวิชาการทางการพยาบาลในระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล และสามารถสร้างผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพยาบาลโดยใช้รูปแบบและวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย โดยมีผู้นำทางการพยาบาลให้เกียรติร่วมบรรยาย อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ  ศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ศิริ ทาโต  และ รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร  ณ ห้องประชุมพลเอกนายแพทย์สิงหา - พลตรีหญิงคุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ชั้น 6 สภาการพยาบาล