นายกสภาการพยาบาลร่วมลงนามบันทึกการหารือให้การสนับสนุนทางวิชาการในการพัฒนาระบบ CPD สำหรับพยาบาลและผดุงครรภ์ ของ สปป.ลาว        เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล ได้ให้การต้อนรับ Dr.Khampasong Theppanya อธิบดีกรมบุคลากร และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) พร้อมด้วย Dr.Kyoko Koto-Shimada ที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสุขภาพองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นประจำ สปป.ลาว โดยมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Professional Development-CPD) สำหรับพยาบาลและผดุงครรภ์ เยี่ยมชมศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลฯ รวมทั้งได้มีการลงนามบันทึกการหารือขอสภาการพยาบาลให้การสนับสนุนทางวิชาการในการพัฒนาระบบ CPD สำหรับพยาบาลและผดุงครรภ์ ของ สปป.ลาว เป็นระยะเวลา 3 ปี ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล