สภาการพยาบาล จัดประชุมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางการพยาบาล เรื่อง “หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรที่ดี”      เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 สภาการพยาบาล จัดประชุมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางการพยาบาล เรื่อง “หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรที่ดี” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และนำพาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพ โดย ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง กล่าวต้อนรับพร้อมเปิดการประชุม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากรบรรยาย การประชุมในครั้งนี้มีผู้บริหารสภาการพยาบาล คณะกรรมการสภาการพยาบาล ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล จากโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งพยาบาลที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โปรแกรม Zoom รวมจำนวนทั้งสิ้น 450 คน