นายกสภาการพยาบาลเข้าร่วมประชุมภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566        เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล เข้าร่วมประชุมภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ได้แก่ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา และ สภาเทคนิคการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำเสนอนโยบายของคณะกรรมการการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ ในเรื่องบัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรี ทุกที่ ทุกโรค นำร่องในพื้นที่  4 จังหวัด ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ และการจัดตั้งสถานชีวาบาล ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ให้ที่ประชุมภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพได้รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง ชั้น 3 สภาการพยาบาล