สำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาลจัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน       เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาลได้จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เนื่องจากสภาการพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ประจำ มีผู้มาติดต่อและเข้าร่วมประชุมมากกว่า 100 คนต่อวัน งานทรัพยากรบุคคลเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ทำโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสภาการพยาบาลมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานได้อย่างมั่นใจ และสามารถช่วยผู้ประสบเหตุได้อย่างปลอดภัยก่อนส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาต่อไป ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และนางสาวดารุณี ศาสนกุล พยาบาลวีชาชีพชำนาญการพิเศษพร้อมทีม จากงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นวิทยากร โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล ร่วมประชุมทั้งสิ้น 70 คน