สภาการพยาบาล นำผู้แทน 22 จังหวัด ร่วมอบรมเสริมทักษะสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในภาวะวิกฤติ ควบคู่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของพยาบาลวิชาชีพ      สภาการพยาบาลได้จัดการอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านการประชาสัมพันธ์แก่ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด “สื่อสารอย่างสร้างสรรค์” ระหว่าง 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2566 ณ โรงแรม เอส รัชดา โดยผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด 22 จังหวัดเข้าร่วมการอบรม ฝึกทักษะในการสื่อสารที่สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พยาบาล ถือเป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติงานกับผู้คนที่หลากหลาย ทั้งเพื่อนร่วมงานสหวิชาชีพ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกันไป ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อบริบทของสังคมในปัจจุบัน โดยเฉพาะหากเกิดประเด็นที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานหรือบุคลากรทางการพยาบาล ที่ต้องเร่งสร้างความเข้าใจต่อสังคม หรือให้ข้อมูลข่าวสารกับสื่อมวลชนโดยเร็ว

     สภาการพยาบาล มีความตั้งใจและให้ความสำคัญ ในเรื่องการเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร เพื่อนำไปใช้สร้างความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนอย่างสร้างสรรค์ รวดเร็ว และถูกต้อง ตลอดจนมีทักษะการใช้สื่อเพื่องานประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานและวิชาชีพอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินงานสื่อสารเชิงรุก เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้ความเข้าใจด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ จึงได้ดำเนินการจัดอบรมร่วมกับ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท) โดยสถาบัน MCOT Academy ซึ่งเป็นองค์กรสื่อสาธารณะชั้นนำของประเทศ และเป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการสื่อสารที่มีคุณภาพครบวงจร มาให้ความรู้ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การใช้สื่อเพื่อองค์กร การสื่อสารในภาวะวิกฤติ และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล ได้กล่าวว่า “พยาบาลถือเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่สำคัญ ที่มีความเข้าใจถึงความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อให้มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน การมีทักษะด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพเกิดประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจให้กับผู้รับบริการ ตลอดจนมีทักษะในการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวิชาชีพต่อไป”

       ทั้งนี้ การเสริมทักษะและพัฒนาสมรรถนะด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่สภาการพยาบาลให้ความสำคัญและดำเนินการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ ถ่ายโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้กับพยาบาลวิชาชีพในจังหวัด มีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวิชาชีพพยาบาล มีความพร้อมในการเผชิญต่อสถานการณ์วิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้น ควบคู่ไปกับสร้างการรับรู้ในบทบาทและหน้าที่ของสภาการพยาบาลให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ตามแนวทาง “เคียงคู่พยาบาล เคียงข้างประชาชน”