คณะผู้บริหารและอาจารย์จากประเทศภูฏาน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล        เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะผู้บริหารและอาจารย์จากประเทศภูฏาน จำนวนทั้งสิ้น 13 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล ตามความร่วมมือระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Khesar Gyalpo University of Medical Sciences of Bhutan(KGUMSB), Faculty of Nursing and Public Health ประเทศภูฏาน ในการจัดอบรมหลักสูตร Teaching and Strategies Public health and Nursing Education in 21st century ให้แก่คณะผู้บริหารและอาจารย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ  นายกสภาการพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง Nursing in the Future : Transforming Nursing and Midwifery Profession