คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล       เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จำนวนทั้งสิ้น 51 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล ตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในรายวิชภาวะผู้นำและการจัดการทางคลินิก โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล  และ นาวาเอกหญิง ดร.ธนพร แย้มสุดา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล งานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสภาการพยาบาลต่อความก้าวหน้าและยั่งยืนของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสภาการพยาบาล