สภาการพยาบาลจัดประชุมวิชาการออนไลน์ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การจัดการความเสี่ยงทางการพยาบาล”      เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 สภาการพยาบาล โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสภาการพยาบาลแก่สมาชิกสภาการพยาบาล จัดการประชุมวิชาการออนไลน์ โครงการสร้างเสริมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์” ครั้งที่ 1 เรื่อง “การจัดการความเสี่ยงทางการพยาบาล” โดยมี ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1อาจารย์กัณฑ์ธิมา แดงนิ่ม และอาจารย์จันฑนา จินดาถาวรกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการความเสี่ยงทางการพยาบาล” เพื่อเป็นการส่งเสริม เพิ่มเติมองค์ความรู้ให้แก่พยาบาล ในการปฏิบัติหน้าที่การพยาบาลให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ และปลอดภัยจากการถูกร้องเรียนทางด้านจริยธรรมและกฎหมายบ้านเมือง ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom กว่า 1,000 คน