ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหารือการดำเนินการ ขับเคลื่อนสุขภาพไทยให้มีประสิทธิภาพของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ      เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ผู้แทนภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ประกอบด้วย แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ และสภากายภาพบำบัด เข้าพบนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะสภานายกพิเศษของทุกวิชาชีพ พร้อมด้วยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมหารือการดำเนินการขับเคลื่อนสุขภาพไทยให้มีประสิทธิภาพของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 5 อาคาร 1 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

              โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล และ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ รองเลขาธิการสภาการพยาบาล ผู้แทนของสภาการพยาบาลในครั้งนี้ ได้ให้ข้อเสนอในเรื่องการผลิตพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพบริการสุขภาพของประเทศโดยเฉพาะในระบบบริการปฐมภูมิ การธำรงรักษากำลังคนไว้ในระบบบริการสุขภาพ มีระบบการดูแลที่เหมาะสม การพัฒนาความก้าวหน้า และการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการดึงศักยภาพพยาบาลอาวุโสหรือพยาบาลที่อยู่นอกระบบริการเข้ามาทำงานเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในประเทศ และพร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขในการขับเคลื่อนนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรค บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่