ขอเชิญส่งผลงานความดีของพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และนักศึกษาพยาบาล ในโครงการธนาคารความดี: สร้างสมคุณค่าพยาบาล ประจำปี 2567สภาการพยาบาลขอเชิญส่งผลงานความดีของพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และนักศึกษาพยาบาล ในโครงการธนาคารความดี: สร้างสมคุณค่าพยาบาล ประจำปี 2567          

     สำหรับรางวัลธนาคารความดี : สร้างสมคุณค่าพยาบาล นั้น สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน เพื่อยกย่อง เชิดชู สร้างขวัญกำลังใจ และสร้างคุณค่าให้กับวิชาชีพ เป็นแบบอย่างความดี ปลูกจิตสำนึกให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล/นักศึกษาพยาบาล 
มีความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าของการอุทิศตนเพื่อผู้อื่นโดยใช้ความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ความดีของวิชาชีพการพยาบาลให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยแบ่งเกณฑ์การคัดเลือกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตโดยใช้ความรู้เชิงวิชาชีพ 2) การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชน ซึ่งจะมอบรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนาสภาการพยาบาลเป็นประจำทุกปี 
 
- ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการรางวัลธนาคารความดี : สร้างสมคุณค่าพยาบาล ได้ที่... www.tnmc.or.th/news


***หมดเขตส่งผลงานวันที่ 30 สิงหาคม 2567


ดาวน์โหลดเอกสาร :
1. โครงการธนาคารความดี : สร้างสมคุณค่าพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2567 
2. แบบเสนอผลงาน      
ประเภทที่ 1 การช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตโดยใช้ความรู้เชิงวิชาชีพ          

 - แบบเสนอผลงานโดยผู้อื่น (ศ.จ.พย.1)          
- แบบเสนอผลงานโดยตนเอง (ศ.จ.พย.2)      
ประเภทที่ 2 การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชน            

- แบบเสนอผลงานประเภทที่ 2 (ศ.จ.พย.3)


 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 0 2596 7516 หรืออีเมล [email protected]