ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2567ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ก.พ.ร.

         สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อศึกษาประสบการณ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของรัฐให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2567

โดยสามารถแสดงความเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2567 ได้ที่ : https://opdc24.bitco.ltd/index.php