คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล    เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำคณะอาจารย์และนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนทั้งสิ้น 17 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสภาการพยาบาลในการควบคุมมาตรฐานทางด้านการศึกษา การปฏิบัติการพยาบาล และการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ศศมน ศรีสุทธิศักดิ์  เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม ดร. ทัศนา บุญทอง