ศึกษาดูงานฯคณาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต นำคณะนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สภาการพยาบาล และการดำเนินงานของสภาการพยาบาล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการพัฒนาส่งเสริมวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561