คณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เข้าดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาลคณาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 119 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ภาระหน้าที่และบทบาทของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาส่งเสริมและควบคุมมาตรฐานทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561