สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯเมื่อวันที่ 21 กันยายน  2561  เวลา 15.00  น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องแม่กลอง โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ ฯ

รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาส 100 ปี คล้ายวันพระราชสมภพ ในปีพุทธศักราช 2543 โดยสภาการพยาบาล  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ คณะกรรมการสภาการพยาบาลได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุด และเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์ให้พระเกียรติยศยืนยง และขจรขจายไปยังนานาชาติ จึงเสนอจัดตั้ง รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฯ ขึ้น

มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2543 เป็นต้นมา โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรด ฯ รับเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ ระหว่างปีพุทธศักราช 2543 ถึง 2550 และต่อมาในปีพุทธศักราช 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ ต่อมาตราบจนปัจจุบัน

รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นรางวัลที่พิจารณาให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และ/หรือการผดุงครรภ์ จากประเทศต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคทั่วโลก ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกำหนดพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัล ฯ และจัดพิธีพระราชทานรางวัลเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 รางวัล

สำหรับในปี พ.ศ. 2561 การพิจารณามอบรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฯ  มีหน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาล ได้แก่ สมาคมพยาบาล สภาการพยาบาล และกระทรวงสาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้เสนอประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 22 ราย จาก 18 ประเทศทั่วโลก อาทิ อินเดีย ไต้หวัน เมียร์มาร์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ รัสเซีย ซึ่งมูลนิธิรางวัล ฯ ได้ทำการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามขั้นตอนโดยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ทั้งคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการนานาชาติพิจารณารางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ พิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลในวันนี้.