กรรมการสภาการพยาบาลเข้าร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์บ้านพักของบุคลากรสาธารณสุขแก่ สนช.เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ดร.จงกลณี จันทรศิริ นางจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์ กรรมการสภาการพยาบาล เป็นตัวแทนสภาการพยาบาลในการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์บ้านพักของพยาบาลวิชาชีพแก่คณะกรรมาธิการ                 การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตามที่ สนช. ซึ่งได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวว่าส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และการตัดสินใจทำงานในระบบราชการของบุคลากรสาธารณสุข และได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือ ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอข้อมูลกันอย่างกว้างขวางจากตัวแทนวิชาชีพต่าง ๆ และตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข อาทิ แพทยสภา กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 โดยคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เสนอให้กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญเรื่องที่พักของบุคลากรสาธารณสุขมากขึ้น โดยเฉพาะแพทย์ใช้ทุน 3 ปีแรก และพยาบาล 5 ปีแรก             ส่วนการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ สนช. ได้ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดถึงความจำเป็นในการให้สวัสดิการแก่บุคลากร และนำมาเสนอเพื่อหาทางในการจัดสรรงบประมาณแก้ปัญหาระยะยาวต่อไป